เผยแพร่จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ทางเภสัชกรรม วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี